Začala výstavba depozitáře Krajské knihovny Karlovy Vary

Začala výstavba depozitáře Krajské knihovny Karlovy Vary
Karlovy Vary (2. 12. 2019) Poklepem na základní kámen dnes byla slavnostně zahájena stavba depozitáře Krajské knihovny Karlovy Vary. Nový třípodlažní objekt by měl vyrůst v její těsné blízkosti a celkové náklady jsou vyčísleny na více jak 143 milionů korun. Karlovarskému kraji se podařilo na realizaci projektu získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. S ukončením stavebních prací, které bude provádět firma Metrostav, se počítá v únoru roku 2021. 
 

pokračování článku

Krajská knihovna se již od počátku své existence potýká s nedostatečnou kapacitou skladovacích prostor. Jsem proto velice ráda, že se nám podařilo připravit projekt na výstavbu nového depozitáře, jehož sklady jsou koncipovány tak, aby odpovídaly potřebám knihovny na dalších minimálně 20 let. Kromě toho, že budeme moci bezpečně uchovat rozsáhlý knihovní fond pro další generace, dojde i k jeho zpřístupnění pro vědecké, badatelské a vzdělávací účely,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Stavba symetricky navazuje na severovýchodní fasádu stávajícího objektu budovy C krajského úřadu. V prvním nadzemním podlaží se bude nacházet technické zázemí objektu, serverovna, místnost pro vzduchotechniku, sklady periodik, knihovních a oběžných fondů, administrativní prostory a chybět nebude ani badatelna pro veřejnost se samostatným vstupem. Ve druhém a třetím nadzemím podlaží budou umístěny místnosti archivu a dílny pro zpracování knihovních fondů, především pak historického a balneologického fondu. Celý objekt je navržen jako bezbariérový.

„Naše knihovna se na literaturu z oblasti lázeňství, zdravotnictví a lékařství specializuje. Máme unikátní knižní fond, který vychází z lázeňských tradic regionu. Daří se nám získávat velmi zajímavé a cenné publikace a naši čtenáři budou mít v novém depozitáři kvalitní prostory k jejich studiu,“ doplnil Vratislav Emler, ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary.
Celkové způsobilé výdaje projektu s názvem „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ dosahují částky 116 mil. 604 673 korun, přičemž z Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu, je hrazeno 85 procent, 5 procent půjde ze státního rozpočtu a 10 procent činí podíl kraje. Zbylých více jak 26 milionů korun představují výdaje nad rámec dotace a budou hrazeny rovněž Karlovarským krajem.

Krajská knihovna Karlovy Vary sídlí v objektu bývalé vojenské jídelny, která prošla nákladnou rekonstrukcí v roce 2005. Knihovní fond v současné době obsahuje 369 876 knihovních jednotek, z toho ve volném výběru jich je 127 383. Roční přírůstek činí více jak 12 tisíc knihovních jednotek. Do knihovny v uplynulém roce zavítalo přes 250 tisíc návštěvníků, kteří si zapůjčili na 378 667 periodik a publikací.