Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary

Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary
Název projektu:
 „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění
a využívání knihovních fondů
Krajské knihovny Karlovy Vary“ 

Registrační číslo projektu:  
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993

25. Výzva IROP – KNIHOVNY – SC 3.1
 

Projekt

Název projektu:

 „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ 

Registrační číslo projektu:  CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993

25. Výzva IROP – KNIHOVNY – SC 3.1

Specifický cíl 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Prioritní osa 06.3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Investiční priorita 6.3.33: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Žadatel (příjemce podpory):  Karlovarský kraj

 

 

Cílová skupina projektu:                                                                                  

  • obyvatelé České republiky, Karlovarského kraje i návštěvníci regionu
  • podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, orgány státní správy a samosprávy a jim podřízené či jimi zřízené organizace
  • vlastníci a správci kulturního a přírodního dědictví

Krajská knihovna Karlovy Vary dlouhodobě uchovává a zpřístupňuje významnou část kulturního dědictví v psané, tištěné i digitální podobě. Projekt si klade za cíl zefektivnit správu, půjčování, uložení dokumentů, zpřístupnit a využívat knihovních fondů a zajistit ochranu stávajícího fondu knihovny. V rámci projektu bude vybudován nový objekt depozitáře, bude pořízeno jeho vybavení, včetně IT techniky a bude zefektivněn systém ukládání a uchovávání knihovních fondů. Projekt též počítá s vybudováním badatelny a dílny pro rekonstrukci knih a prostoru pro digitalizaci knihovního fondu (především historický fond a balneologický fond) s cílem zajistit dlouhodobé uchování těchto vzácných dokumentů.

Projekt je ve fázi „realizace“.

Předpokládané zahájení stavby: 05/2019

Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 12/2021

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Celkové způsobilé plánované výdaje projektu:      116 604 673,00

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:

  • 85% Evropský fond pro regionální rozvoj                99 113 972,05 Kč
  •   5% státní rozpočet ČR                                        5 830 233,65 Kč
  • 10% podíl Karlovarského kraje                             11 660 467,30 Kč

Indikátory projektu:

  • počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů – 1 fond
  • podíl zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů – 100%

            

Webové stránky – Krajská knihovna Karlovy Vary: http://www.knihovnakv.cz/