Knihovní fond neprofesionálních knihoven

Knihovní fond

Knihovní fond malých knihoven v okrese K.Vary

(Informace o výměnných knihovních fondech a jejich značení pro dobrovolné knihovníky a zřizovatele knihoven)

Knihovní fond (KF) vytvářený pro knihovny s dobrovolným knihovníkem v okrese Karlovy Vary tvoří jeden celek a je tvořen z několika zdrojů. Tento KF je oddělen od KF Krajské knihovny Karlovy Vary.

Vývoj a aktuální stav knihovního fondu v neprofesionálních knihovnách okresu Karlovy Vary

Složení KF

Starší fond tvoří knihy, které byly převedeny ze střediskových knihoven v roce 2004. Tyto knihy se v roce 2004 nacházely v malých knihovnách okresu a byly sloučeny do jednoho celku. Tento fond v současné době spravuje oddělení regionálních služeb Krajské knihovny K.Vary, Oddělení služeb knihovnám. Od roku 2004 jsou do tohoto celku začleňovány nové knihy, které jsou průběžně nakupovány jednak za příspěvek od obcí a jednak za finanční prostředky od kraje na regionální funkce Krajské knihovny, které jsou určeny na nákup knih pro zaevidované neprofesionalizované knihovny v okrese K. Vary.

V současné době poskytuje Krajská knihovna K.Vary v rámci regionálních funkcí tyto služby 42 knihovnám v okrese.

Evidence KF

Tento knihovní fond je evidován centrálně v databázi AKS (automatizovaný knihovní systém) Clavius Reks v  oddělení Služby knihovnám Krajské knihovny K. Vary.

Aktualizace KF

KF je průběžně aktualizován. Starší knihy jsou postupně vyřazovány na základě daných pravidel. Vyřazují se knihy opotřebované a zastaralé. KF je doplňován novými knihami. Nové knihy jsou v Krajské knihovně nakoupeny a zpracovány, poté zařazeny do tzv. výměnného fondu.

Výměnný fond

Do neprofesionálních knihoven s dobrovolným knihovníkem jsou několikrát během roku (5 - 6x) dováženy soubory knih (nové i starší knihy) a odváženy knihy přečtené a opotřebované, které jsou po kontrole v Odd. služeb knihovnám rozvezeny do jiných knihoven. Knihovní fond v těchto malých knihovnách se vyměňuje, proto výměnný fond.

Knihy z tohoto fondu jsou určeny pouze pro malé knihovny v okrese a běžně se nepůjčují veřejnosti navštěvující Krajskou knihovnu.

Revize knih

Ve všech knihovnách využívajících výměnný fond je na základě Knihovního zákona pravidelně po 5 letech prováděna revize KF. Během revize je zkontrolován stav KF v knihovně podle seznamu knih z databáze v oddělení Služby knihovnám, které se mají v dané knihovně nacházet. KF knihovny je při revizi zároveň zaktualizován, neboť jsou odvezeny knihy opotřebované a zastaralé.

Další práce s KF

V oddělení Služby knihovnám jsou starší knihy vhodné k zařazení do výměnných souborů opraveny, přebaleny, označeny štítky na hřbetě knihy a čárovým kódem uvnitř knihy. Zároveň jsou kontrolovány záznamy knih v databázi AKS Clavius Reks, popřípadě knihy katalogizovány.

Požadavky na výpůjčky knih

Knihovnice malých knihoven mohou požadovat na základě potřeb svých čtenářů konkrétní tituly knih nebo knihy s určitou tématikou. Svůj požadavek oznámí do Odd. služeb knihovnám, pracovnice knihy vyhledají a přivezou z jiné knihovny. Pokud se knihy nenachází ve výměnném fondu, je možné je zapůjčit z knihovního fondu Krajské knihovny K. Vary formou meziknihovní výpůjční služby. Zapůjčení dokumentu neprofesionálním knihovnám může zprostředkovat metodik KK. Dokumenty zapůjčené prostřednictvím MVS je však nutné po uplynutí výpůjční lhůty (1 měsíc) vrátit zpět do Krajské knihovny.

Značení knih

Metodický pokyn ke znační knih.

 

Krajská knihovna K.Vary, Eva Kaňovská 2008