Knihovna věc veřejná

Knihovna věc veřejná
Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven na světě, kterou ročně navštíví téměř 24 milionů čtenářů a návštěvníků. Mít v obci knihovnu je tradice, která je spojena se vznikem samostatného Československa v roce 1918. Nově přijatý knihovní zákon tehdy uložil každé obci zřídit a provozovat knihovnu s cílem doplnit a prohloubit vzdělanost všech vrstev obyvatelstva. Právě k tomuto výročí chtějí knihovny otevřít diskuzi o své budoucnosti v digitálním světě.

Informace o průběhu akce

Knihovna věc veřejná

Krajská knihovna Karlovy Vary se jako všechny krajské knihovny zapojila do celostátního projektu Knihovna věc veřejná, pořádaného Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Sdružením knihoven ČR se záštitou Asociace krajů ČR, Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst a obcí a s podporou Ministerstva kultury ČR.

Panelová diskuse k tomuto projektu se v Karlových Varech ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary konala 19. září 2018 od 14.00 do 16.00 hodin za účasti zástupců vedoucích pracovníků knihoven regionu a také jejich zřizovatelů jako diskutujících a samozřejmě knihovníků a odborné i laické veřejnosti v auditoriu. Hostem karlovarského odpoledne byl PhDr. Vít Richter, ředitel knihovnického institutu Národní knihovny.

Všichni zúčastnění očekávali strohou odbornou debatu u příležitosti oslav 100 let od vzniku naší republiky a také hlavně 100 let od přijetí prvního knihovního zákona. Diskusní odpoledne se nakonec ukázalo jako velmi příjemné setkání odborníků a zejména knihovnické veřejnosti, kde bylo, i přes probírání závažných témat směřování českého knihovnictví, velmi příjemné pobýt. K tomu jistě nemalou měrou své profesionality přispěl moderátor diskusního odpoledne, vedoucí redakce Českého rozhlasu Karlovy Vary, Radim Jehlík.

Mnoho prostoru bylo v diskusi věnováno menším knihovnám a jejich problémům, otázkám jejich směřování a žádoucí přeměně knihoven na komunitní centra obcí. Protože knihovny bez rozdílu velikosti obce, v níž působí, by se měly stát otevřeným místem pro spřízněné komunity, místem, které bude spojovníkem a partnerem aktivit těchto komunit v dané lokalitě.

Zástupci obcí, zřizovatelů knihoven, se shodli na tom, že rozhodujícím faktorem pro rozvoj knihovny a její expanzi do veřejného prostoru je zapálený knihovník. Zaznělo i to, že právě entuziasmus jdoucí z knihovny výrazně ovlivňuje náhled zřizovatele na důležitost knihovny a její roli ve společenském, spolkovém a sociálním životě obce. Je jisté, že toto ale může být účinné jen tehdy, pokud si zřizovatel dovede představit, jak mu může být knihovna užitečná.

Diskuse se v Karlových Varech zúčastnili opravdu osvícení zřizovatelé, kterým jejich knihovna není lhostejná. Samozřejmě je nutné o zcela nezastupitelné roli knihovny v životě obce přesvědčit zejména ty, kteří její přínos zatím úplně nevidí a neuvědomují si skutečnost, která zazněla i v diskusi a totiž, že „pokud se daří knihovně, daří se i obci.“

Dalším detailně probíraným tématem bylo téma regionální historie a její uchovávání právě prostřednictvím knihoven. Diskutující se shodli, že knihovny by jistě měly být nositeli regionální historie.

Na závěr, ve shrnujících příspěvcích, nejednou zaznělo, že při všech nabízených aktivitách by knihovny neměly zapomínat na svou základní funkci – výchovu ke čtenářství a popularizaci literatury.

Diskusního odpoledne se v Krajské knihovně Karlovy Vary zúčastnili:

 • Mgr. Daniela Seifertová - náměstkyně hejtmanky a radní pro kulturu Karlovarského kraje
 • Ing. Josef Janů – radní Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a informatiky
 • Mgr. Jiří Klsák - náměstek primátora města Karlovy Vary
 • PaedDr. Vratislav Emler - ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary
 • Mgr. Daniela Drobečková - ředitelka Městské knihovny Sokolov
 • Zdeněk Janský - místostarosta města Hroznětín
 • Pavel Hrysz – starosta obce Dolní Nivy, člen Svazu měst a obcí

 

 

Program odborné diskuse v Karlovarském kraji

PROGRAM:

Termín: 19. září 2018 od 14.00 do 16.00 hodin

Místo: Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 36006 Karlovy Vary, společenský sál

Účast na panelové diskusi přislíbili:

Mgr. Daniela Seifertová - náměstkyně hejtmanky a radní pro kulturu Karlovarského kraje
Mgr. Jiří Klsák - náměstek primátora města Karlovy Vary
PaedDr. Vratislav Emler - ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary
Mgr. Daniela Drobečková - ředitelka Městské knihovny Sokolov
Mgr. Marie Mudrová - předsedkyně regionální sekce SKIP Karlovarského kraje, knihovnice a zastupitelka města Chebu (předsedkyně Komise kultury)
Martin Maleček - starosta města Hroznětín
JUDr. Radan Večerka - předseda Spolku pro obnovu venkova Karlovarského kraje

Úvodní prezentaci přednese PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky.

Diskuzi bude moderovat: Radim Jehlík - moderátor a vedoucí redakce Českého rozhlasu Karlovy Vary

Základní informace

Kulaté stoly organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Sdružení knihoven ČR se záštitou Asociace krajů ČR, Spolku pro obnovu venkovaSvazu měst na obcí ČR a s podporou Ministerstva kultury České republiky.

Na čtrnácti kulatých stolech se v krajích setkají zástupci ministerstva kultury, krajů, obcí, knihoven i jejich uživatelů. Na co by se knihovny měly v budoucnu více soustředit? Jaké nové služby by svým návštěvníkům měly nabízet? V čem by se měly změnit? Odpovědi na tyto i další otázky budou hledat účastníci diskuze s cílem urychlit proces proměny veřejných knihoven, na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra obcí.

KNIHOVNA VĚC VEŘEJNÁ - celostátní knihovnická akce - WEB

 

Knihovny v Karlovarském kraji

Knihovny jsou jedním z nejčastějších nekomerčních
míst v komunitě, kde se můžeme setkávat
a trávit volný čas

V Karlovarském kraji je 118 veřejných knihoven, z toho 34 knihoven profesionálních
a 84 knihoven obsluhovaných neprofesionálním knihovníkem,
3 specializované knihovny vč. Lékařské knihovny Karlovarské krajské nemocnice,
3 zámecké a klášterní knihovny, školní knihovny a knihovny při nejrůznějších organizacích a firmách, jako například Knihovna křesťanské akademie v Karlových Varech.

 

Knihovny v regionu - náhodný výběr

Úspěchy knihoven našeho regionu

Knihovny a knihovníci Karlovarského kraje jsou za svou výjimečnou práci pravidelně oceňováni jak na celostátní úrovni, tak v rámci kraje.

Knihovna roku - celostátní ocenění

2014 diplom za Služby na vysoké úrovni Obecní knihovna Lomnice

2014 Městská knihovna Ostrov Zvláštní ocenění za komunitní aktivity

2015 Městská knihovna Hroznětín – Knihovna roku

2016 Ocenění za cílevědomou podporu čtenářské gramotnosti a profesionální koncepční práci s uměleckou literaturou pro děti Obecní knihovna Královské Poříčí

2017 Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ Obecní knihovna Velká Hleďsebe

  

Knihovna roku 2015 Hroznětín          Vedoucí knihovny Královské Poříčí
                                                                    uprostřed

Nejlepší dobrovolný knihovník a Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje.

Profesní anketa pořádaná jednou za 2 roky pod záštitou hejtmana respektive hejtmanky Karlovarského kraje.

2012 – Nejlepšími dobrovolnými knihovníky za rok 2012 v Karlovarském kraji byli:

 • Petr Kreuz; Obecní knihovna Velká Hleďsebe
 • Jana Tintěrová; Obecní knihovna Mezirolí
 • Irena Pomahačová; Obecní knihovna Citice

2014 – Nejlepšími dobrovolnými knihovníky za rok 2014 v Karlovarském kraji byli:

 • p. Jana Balvínová, Obecní knihovna Libá
 • Mgr. Miloslava Žemličková, Městská knihovna Bečov nad Teplou
 • p. Radka Popovičová, Obecní knihovna Dasnice

Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje pro rok 2014
Městská knihovna Ostrov pod vedením Ireny Leitnerové.

2016 – Nejlepšími dobrovolnými knihovníky za rok 2016 v Karlovarském kraji byli:

 • Jaroslava Hronová – Základní knihovna v Otročíně
 • Lýdie Kraková – Místí knihovna Vintířov
 • Monika Křížová - Obecní knihovna Dolní Žandov

Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje pro rok 2016“
Obecní knihovna Královské Poříčí pod vedením paní Andrey Šneberkové.

Při tomto slavnostním knihovnickém setkání byla rovněž udělena mimořádná cena a to „Za celoživotní významný přínos k rozvoji knihovnictví v Karlovarském kraji“ paní Ladislavě Nemčičové, vedoucí Městské knihovny v Nové Roli.

  

        Oceněné knihovnice 2016                 Mimořádná cena 2016