GDPR

GDPR Informace o ochraně osobních údajů
v Krajské knihovně Karlovy Vary.
25. 5. 2018
 

GDPR

Informace o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Krajská knihovna Karlovy Vary (dále jen knihovna).

Knihovna zpracovává osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR a na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny.

Údaje jsou zpracovávány za účelem

 • ochrany majetku KK při půjčování dokumentů z fondu knihovny
 • poskytování kvalitních služeb uživatelům v co největším rozsahu
 • statistického hodnocení činnosti KK  
 • naplnění zákonných povinností
 • umožnění přístupu k internetu neregistrovaným uživatelům (jednorázová registrace)
 • registrace zájemců o účast ve vzdělávacích kurzech pořádaných KK

Kdo zpracovává osobní údaje

Osobní údaje uživatelů knihovny zpracovávají výhradně pracovníci knihovny, kteří jsou touto činností pověřeni a jsou k tomuto úkonu řádně instruováni. Osobní údaje registrovaných uživatelů předává knihovna dalším zpracovatelům v případě, že uživatel sám požádá o předání svých údajů, jestliže tak stanoví zákon nebo v případě ochrany práv knihovny při vymáhání dluhu.

Jaké údaje knihovna zpracovává a jak jsou chráněny

KK zpracovává základní a další osobní údaje registrovaného uživatele, jeho zákonného zástupce a ručitele, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní, a to v podobě listinné i elektronické.

Písemnosti jsou zabezpečeny obvyklými prostředky tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob, přístup k elektronické evidenci je zabezpečen hesly.

Základní údaje žadatele o registraci – povinné údaje:

jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, je-li jiná než adresa trvalého pobytu

Další údaje - žadatel o registraci není povinen uvést:

e-mailová adresa, akademické tituly, další možná spojení na čtenáře (telefon, fax apod.)

Údaje ostatních uživatelů služeb knihovny, pokud jsou požadovány, jsou vždy přizpůsobeny účelu zpracování s důrazem na co nejmenší rozsah těchto údajů (přihlášky na akci knihovny apod., případně z důvodu jiného oprávněného zájmu, se kterým je uživatel vždy seznámen).

Údaje služební - údaje o provedených transakcích ve čtenářském kontě včetně místa a času transakce a jména obsluhujícího knihovníka.

Jsou to údaje zejména o

 • registraci a knihovním průkazu
 • provedení a ukončení absenční výpůjčky nebo prezenční výpůjčky z fondu a veškeré operace s tím související včetně upomínek
 • objednávce a rezervaci knihovní jednotky
 • přihlášení uživatele k počítačové síti a výpůjčnímu protokolu KK prostřednictvím veřejného elektronického katalogu, internetu
 • náhradě škody na vypůjčené knihovní jednotce

Údaje účetní jsou údaje o provedených peněžitých transakcích mezi uživatelem, případně ručitelem a KK, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech podle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje právní jsou údaje o právních krocích, které KK učinila vůči uživateli či jeho ručiteli, který se ocitl v prodlení se splněním svého dluhu. Zejména jde o údaje, kdy a kterému veřejnému úřadu byl adresován návrh směřující k obraně práv KK a jak tento úřad o návrhu rozhodl.

Doba uchovávání osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a dva roky poté. Během těchto dvou let má tak uživatel možnost si členství obnovit, aniž by přišel o historii svých výpůjček. Po uplynutí této doby údaje knihovna anonymizuje, což znamená, že smaže všechny údaje, na základě kterých je možné uživatele identifikovat, a zbylé údaje tak není možné k němu přiřadit. Tato pak knihovna využívá pro statistické účely.

Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu, může požádat o opravu nebo vymazání osobních údajů, které o něm knihovna zpracovává po prokázání čtenářské karty a platným osobním dokladem, a to osobně v knihovně u pracovníka centrálního pultu.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

S podněty ohledně svých osobních údajů se obracejte na knihovnu: knihovna@knihovnakv.cz , tel. 354 222 800.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Fotogalerie akce

Upozornění: ze všech akcí Krajské knihovny Karlovy Vary je pořizována fotodokumentace pro potřeby Krajské knihovny Karlovy Vary. Může být zveřejněna na webu knihovny, FB profilu či tištěných materiálech.

Otevírací doba

 • Hlavní budova Dvory


čítárna časopisů           
půjčovna pro dospělé     

PO - PA     9.00 - 19.00
SO            9.00 - 15.00
NE             ZAVŘENO

 • oddělení pro děti

 
odd. pro děti             

PO - PA      11.00 - 19.00
SO               9.00 - 15.00
NE              ZAVŘENO

telefon: 354 222 888
email: knihovna@knihovnakv.cz
IČO 70966206
mapa

 • Pobočka Lidická

PO - ČT      12.00 - 18.00
PA              10.00 - 12.00
                  12.30 - 15.00
SO, NE       ZAVŘENO

telefon:  353 224 034
email: knihovna@knihovnakv.cz
mapa

rightBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_533/6eb7cbe134e79b1248e804b95c7650b4.jpeg 195 20 right 160 349 1 http://www.knihovnakv.cz/kluby-p48.htm leftBg /files/_cache/160x600-0-0-0/bimg/bimg_823/c5cc70687654d1931a30df88539b4675.jpeg 195 20 left 160 241 1 http://www.knihovnakv.cz/sluzby/pro-skoly-p47.htm